Streptomyces xanthophaeus
Streptomyces xanthophaeus
Streptomyces xanthophaeus
Streptomyces xanthophaeus
(species unknown)
(species unknown)
CGMCC 4.1931
T
Streptomyces xanthophaeus
Streptomyces xanthophaeus
ETH 23892
T
(species unknown)
Streptomyces xanthophaeus
ISP 5134
T
(species unknown)
Streptomyces xanthophaeus
Streptomyces xanthophaeus
KCC S-0426
T
(species unknown)
Streptomyces xantophaeus
Streptomyces xanthophaeus
Streptomyces xanthophaeus
NRRL-ISP 5134
T
(species unknown)
RIA 1099
T
(species unknown)
RIA 704
T
(species unknown)
UNIQEM 208
T
(species unknown)
Streptomyces xantophaeus
(species unknown)
W\\u00fcst 70
T
(species unknown)
Wust 70
T
(species unknown)