Dye EG41
(species unknown)
Goto J3
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
PDDCC 1833
(species unknown)