Streptomyces kobenensis
Streptomyces sp.
Streptomyces kobenensis
Streptomyces kobenensis
KCC S-1006
(species unknown)
M-88
(species unknown)
Streptomyces kobenensis
SRL 5455
(species unknown)