Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
MA-2916
(species unknown)
Merck and Co. Inc. MA-2916
(species unknown)
Streptomyces viridochromogenes
NRRL 3415
(species unknown)
(species unknown)