Dye EG20
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Logan 362/14A
(species unknown)
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
PDDCC 1545
(species unknown)