Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
FERM-P 603
(species unknown)
SF-1087
(species unknown)