Streptomyces roseochromogenus
Streptomyces sp.
Streptomyces roseochromogenus
Streptomyces roseochromogenus
NIHJ O-27
(species unknown)
RIA 522
(species unknown)