Dye EG38
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
PDDCC 1830
(species unknown)
Robbs ENA 10
(species unknown)