Dye EG40
(species unknown)
Goto J2
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
PDDCC 1832
(species unknown)