Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
B07
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides