Erwinia carotovora subsp. carotovora
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
MPL # 5771A
(species unknown)
MPL 5771A
(species unknown)
PDDCC 5057
(species unknown)
PDDCC 5327
(species unknown)
Towner 5771A
(species unknown)
Watson A2250
(species unknown)