Streptomyces hiroshimensis
Streptomyces hiroshimensis
(species unknown)
Streptomyces hiroshimensis
Streptomyces hiroshimensis
(species unknown)
(species unknown)
Streptomyces baldaccii
Streptomyces roseoverticillatus
Streptomyces roseoverticillatus
IMSNU 21312
T
(species unknown)
IMSNU 21330
T
(species unknown)
IPV 1339
T
(species unknown)
IPV 174
T
(species unknown)
Streptomyces hiroshimensis
Streptomyces roseoverticillatus
KCC S-0272
T
(species unknown)
Streptomyces roseoverticillatus
Streptomyces baldaccii
LIA 378
T
(species unknown)
Streptomyces hiroshimensis
(species unknown)
NCB 819
T
(species unknown)
Streptomyces baldaccii
PCM 2350
T
(species unknown)
RIA 1622
T
(species unknown)
Streptomyces hiroshimensis