Dye EC6
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Logan 462/13
(species unknown)
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
PDDCC 1524
(species unknown)