Dye EG29
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
NZRCC 10523
(species unknown)
PDDCC 1471
(species unknown)