Dye EG32
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Erwinia sp.
PDDCC 1474
(species unknown)