Goto J5
(species unknown)
Erwinia sp.
Erwinia carotovora subsp. carotovora