(species unknown)
Lactobacillus sakei subsp. sakei
NIZO Lcd
(species unknown)