Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum
(species unknown)
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
(species unknown)
strain 797
(species unknown)