Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
BUCSAV 315
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
(species unknown)
CCT 0582
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
CCT 0605
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
CCT 4357
Leuconostoc mesenteroides
CCTM La 2733
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
DSMZ 20240
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
(species unknown)
(species unknown)
(species unknown)
(species unknown)
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides
NRRL B-512 F
(species unknown)
ptcc1059
Leuconostoc mesenteroides
PZH 842/56
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides