A
(species unknown)
Aeromonas ichthiosmia
Aeromonas ichthiosmia
Aeromonas veronii
(species unknown)
CDC 361-60
(species unknown)
CDC-RH30
(species unknown)
CDC-RH37
(species unknown)
Aeromonas hydrophila subsp. bestiarum
ICPB 4304
(species unknown)
Aeromonas hydrophila subsp. bestiarum
Aeromonas hydrophila
Lautrop AB881
(species unknown)
Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila
Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila
Aeromonas eucrenophila
RH 654
(species unknown)
S.F. Snieszko A
(species unknown)
SnieszkoA
(species unknown)
SnieszkoA ATCC11163
(species unknown)