Pseudomonas syringae pv. papulans
Dhavantari P30A
(species unknown)
Dye MJ5
(species unknown)
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
NZRCC 10297
(species unknown)
PDDCC 4048
(species unknown)