Pseudomonas syringae pv. papulans
Dhavantari P27A
(species unknown)
Dye MJ4
(species unknown)
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
PDDCC 4044
(species unknown)
PDDCC 5061
(species unknown)