Pseudomonas syringae pv. papulans
Dhavantari P33B
(species unknown)
Dye MJ7
(species unknown)
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
PDDCC 4055
(species unknown)
PDDCC 5046
(species unknown)