Pseudomonas savastanoi
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
E.E. Wilson 07
(species unknown)
Gardan L. T35-3
(species unknown)
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
PDDCC 4537
(species unknown)
Wilson 07
(species unknown)
Wilson O7
(species unknown)