Vibrio tubiashii
Vibrio tubiashii
CAIM 313
T
(species unknown)
(species unknown)
(species unknown)
Vibrio tubiashii
Vibrio tubiashii
Vibrio tubiashii
(species unknown)
HUFP 9118
T
(species unknown)
Vibrio tubiashii
Vibrio tubiashii
Vibrio tubiashii
Milford 74 (Type J)
T
(species unknown)
Milford M74
T
(species unknown)
MilfordM74
T
(species unknown)
Vibrio tubiashii
Vibrio tubiashii
(species unknown)
Tubiash M74
T
(species unknown)
Tubiash Milford 74
T
(species unknown)
Tubiash Milford 74 (type J)
T
(species unknown)