Vibrio tubiashii
Vibrio tubiashii
(species unknown)
Vibrio tubiashii
Milford 27
(species unknown)
Milford 27 (Type O)
(species unknown)
Vibrio tubiashii
Verdonck VIB 515
(species unknown)
VIB 515
(species unknown)