Alvarez A1886
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. allii