Alvarez A3283
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. allii