Alvarez A3284
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. allii