Alvarez A3286
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. allii