Alvarez A3287
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. allii