Alvarez A3288
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. allii