Alvarez A3289
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. allii