Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae
Xanthomonas axonopodis pv. alfalfae
Sabet Med.3
(species unknown)