Xanthomonas axonopodis pv. alfalfae
Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae
Xanthomonas axonopodis pv. alfalfae