Xanthomonas axonopodis pv. alfalfae
Clafin 401
(species unknown)
Gabriel KX-1
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. alfalfae
Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae
Shuteville KX-1
(species unknown)