Xanthomonas campestris pv. arecae
Xanthomonas pv. arecae
Xanthomonas campestris pv. arecae
NZRCC 10354
(species unknown)
PDDCC 5719
(species unknown)
VdM 16
(species unknown)