Egli 730
(species unknown)
Xanthomonas translucens pv. arrhenatheri