Xanthomonas axonopodis pv. begoniae
Xanthomonas campestris pv. begoniae
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae
(species unknown)
PDDCC 192
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis