Xanthomonas axonopodis pv. begoniae
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae
Roberts A493
(species unknown)