Xanthomonas arboricola pv. celebensis
Dye ZZ24 or Dye ZZ1
(species unknown)
Xanthomonas sp.
ICPB XC143
(species unknown)
Xanthomonas arboricola pv. celebensis
Xanthomonas arboricola pv. celebensis
NZRCC 10652
(species unknown)
PDDCC 1484
(species unknown)