Xanthomonas campestris
Xanthomonas sp.
Xanthomonas arboricola pv. celebensis
Dye ZZ26
(species unknown)
Xanthomonas sp.
ICPB XC144
(species unknown)
IMET 10779
(species unknown)
Xanthomonas arboricola pv. celebensis
VdM 33
(species unknown)
XC 144
(species unknown)
Z226
(species unknown)
ZZ26
(species unknown)