Xanthomonas axonopodis pv. citri
Xanthomonas axonopodis pv. citri
IBSBF 160
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. citri
Xanthomonas axonopodis pv. citri
Neto IBBF160
(species unknown)