Xanthomonas axonopodis pv. citri
Xanthomonas axonopodis pv. citri
IBSBF 491
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. citri
Xanthomonas citri subsp. citri
Neto 491
(species unknown)