Xanthomonas campestris pv. desmodiilaxiflori
ITCC 29
(species unknown)
Xanthomonas citri pv. desmodiilaxiflori
Xanthomonas axonopodis pv. desmodiilaxiflori
NZRCC 10385
(species unknown)