Xanthomonas campestris pv. euphorbiae
Xanthomonas pv. euphorbiae
Xanthomonas campestris pv. euphorbiae
NZRCC 10392
(species unknown)
PDDCC 5730
(species unknown)
Sabet Euph 1
(species unknown)
VdM 119
(species unknown)