Xanthomonas pv. euphorbiae
Xanthomonas campestris pv. euphorbiae
Sabet Euph 3
(species unknown)