Xanthomonas campestris pv. fascicularis
ICPB XN105
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. fascicularis
Xanthomonas axonopodis pv. fascicularis
NZRCC 10393
(species unknown)