Xanthomonas translucens pv. graminis
Xanthomonas bromi
Watson C2422
(species unknown)