Xanthomonas arboricola pv guizotiae
ICPB EX103
(species unknown)
ICPB XG103
(species unknown)
Xanthomonas pv. guizotiae
Xanthomonas campestris pv. guizotiae
Yirgou I-2
(species unknown)